Veture Marina yhdistyksen toimitaperiaatteet ja säännöt.

VENTURE MARINA

.org

Yhdistyksen toiminta

Venture Marina org Ry

 

Kotkassa 10.7.2016

 

Venture Marina org  on kasvuyritysten  yhteiselin, jonka jäseniä voivat olla kaikki kasvua ja kansainvälisyyttä  hakevat Kotkan ja sen lähialueella toimivat yritykset. Jäsen voi myös olla yksityishenkilö tai yhteisö.

 

Yhdistyksen tehtävänä on  kehittää alueen yritysten välistä yhteishenkeä, keskinäistä viestintää, työntekijöiden viihtyvyyttäsekä edestää yritysten liiketoiminnalisia tavoitteita.

 

Venture Marina org yhdistyksen tehtävänä on niinikään edistää  uuden liiketoiminnan ja uusien teknologia investointien ja palveluiden  syntymistä alueelle.

 

Yhdistys on avoin kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille sekä yrityksille. Toiminta perustuu vapaa-ehtoisuuteen ja Yhdistys  ei tuota toimintaan osallistuville taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena eikä kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

 

 

SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Venture Marina org Ry ja sen kotipaikka on Kotka

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Venture Marina org  on kasvuyritysten  yhteisö, jonka jäseniä voivat olla kasvua ja kansainvälisyyttä hakevat yritykset sekä yksityishenkiöt ja yhteisöt.

 

Yhdistyksen tehtävänä on  kehittää alueen yritysten välistä yhteishenkeä, keskinäistä viestintää, työntekijöiden viihtyvyyttä sekä edestää yritysten liiketoiminnalisia tavoitteita.

 

Venture Marina org yhdistyksen tehtävänä on niinikään edistää  uuden liiketoiminnan ja uusien teknologia investointien ja palveluiden  syntymistä alueelle.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yritys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai ei täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Eronneen jäsenen maksamia jäsenmaksuja ei palauteta

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallitus voi myös valita tarvittaessa joko keskuudestaan tai ulkopuolta Yhdistykselle toiminnanjohtajan. Hallitus päättää toiminnanjohtajan palkkaamisesta, erottamisesta sekä muista eduista.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, toiminnanjohtaja, kukin yksin.

 

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä kaksi ääntä. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa  yksi ääni sekä läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Kokouskutsu on lähetettävä kaikille jäsenille viimeistään 14 pv ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa jäsenille joko sähköpostitse tai kirjeitse.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosan (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, viimeistään 12 pv ennenkokouskutsun lähettämistä.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Venture Marina sijaitsee Kotkan keskustan tuntumassa meren äärellä (Sapokka).

 

Tervetuloa menestymään ja nauttimaan

meren läheisyydestä!

 

Tietosuojaseloste

Venture Marina org

Juha Vainion katu 2

48100 KOTKA FINLAND

 

info@venturemarina.org

www.venturemarina.org

Copyright Venture Marina org. All rights reserved.

+358 50 310 6000